تحلیل نقش حیات شبانه در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه ی موردی: میدان شهرداری شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- گروه جغرافیا

2 دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل نقش حیات شبانه در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه ی موردی: میدان شهرداری شهر رشت)
چکیده:
استفاده از فضاها در هنگام شب و رواج حیات شبانه راهی برای رسیدن شهروندان به آرامش و نشاط آنان است و سبب می شود تا شهر دچار شب مردگی و شهروندان دچار بحران هایی روحی ناشی از عدم تحرک و نشاط شهر نشوند. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش حیات شبانه در سرزندگی فضاهای شهری در میدان شهرداری شهر رشت بوده است. بدین منظور ابتدا به بررسی تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های حیات شبانه و سرزندگی فضاهای شهری پرداخته شده است. همچنین روش تحقیق استفاده شده توصیفی تحلیلی و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات جهت نشان دادن روابط همبستگی و اثرات میان مولفه و شاخص‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها با شاخص‌ها از آماره آزمون t یا همان خروجی t-value لیزرل استفاده شده است و به منظور بررسی وجود ارتباط معنادار بین مولفه‌های متغیرهای تحقیق از خروجی (Y-Model) لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که حیات شبانه رشت اثرات مثبت و مستقیمی به ترتیب زیر در سرزندگی میدان شهرداری شهر رشت گذاشته‌ است: حیات شبانه در متغیر ایمنی و آرامش امتیاز مستقیم و مثبت 0.98، در جذابیت با میزان اثر مثبت 0.99، در متغیر فراغت اثر مستقیم و مثبت 0.95، و در متغیر تعامل به میزان 0.93 نقش گذاشته است. اشاره می شود که بیشترین تاثیر به ترتیب در جذابیت، ایمنی و آرامش، فراغت و تعامل بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Nightlife in the Promotion of Urban Spaces (Case Study: Rasht Municipality Square)

نویسندگان [English]

  • Ahmad pourahmad 1
  • fatemeh kahaki 2
  • maryam sejodi 2
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تهران
چکیده [English]

Using spaces at night and promoting night life is a way for citizens to reach their peace and happiness. It also causes the city do not suffer the urban night blight and do not let the citizens suffer from mental crises caused by the inactivity and vitality of the city. The purpose of this study is to analyze the role of night life has been in the liveliness of urban spaces in the municipality square of Rasht city. For this purpose, at first step with the confirmatory factor analysis, night life Liveliness of urban spaces indicators are analyzed. also the research method used is descriptive-analytical and for data analysis and test hypotheses to show the correlation relationships and effects between components and indicators of structural equation modeling (SEM) and direction To evaluate the significance of the relationship between variables and indicators, T-Test or LISREL T-value output has been used and also in order to The existence of a significant relationship between the components of the research variables from the output of Model-Y LISREL has been used. The results of present study indicate It is that Rasht night life has had positive and direct effects on the Liveliness of Rasht Municipality Square, respectively: night life in Safety and comfort variables of direct and positive score 0.98 in attractiveness with positive effect rate 0.99 in leisure variable direct and positive effect 0.95 and in variable The interaction is 0.93 It is noted that the greatest impact was on attractiveness, safety and tranquility, leisure and interaction, respectively.

Extended Abstract:
 Introduction:
In today's world, human beings are inevitably busy during the day and do not have much opportunity to spend their time in urban spaces and enjoy it. Therefore, using the spaces at night and promoting nightlife is a way for the citizens to reach their peace and vitality.Using spaces at night and promoting night life is a way for citizens to reach their peace and happiness. It also causes the city do not suffer the urban night blight and do not let the citizens suffer from mental crises caused by the inactivity and vitality of the city. The purpose of this study is to analyze the role of night life has been in the liveliness of urban spaces in the municipality square of Rasht city.
 Methodology:
This article is descriptive-analytical in terms of research method and practical in purpose. To obtain the required data, citizens (people present in the municipal square) have been used in the field survey method. The questionnaires were completed between 5 pm and 11 pm;For this purpose, at first step with the confirmatory factor analysis, night life Liveliness of urban spaces indicators are analyzed. also the research method used is descriptive-analytical and for data analysis and test hypotheses to show the correlation relationships and effects between components and indicators of structural equation modeling (SEM) and direction To evaluate the significance of the relationship between variables and indicators, T-Test or LISREL T-value output has been used and also in order to The existence of a significant relationship between the components of the research variables from the output of Model-Y LISREL has been used.
 Results and discussion:
In the present study, an attempt has been made to analyze the role of night life in the vitality of urban spaces in the municipality square of Rasht. Because today's urban spaces are looking for metropolises that have both night and day. This event is moving from attractiveness, novelty and diversity to a need and necessity for big cities, and it is necessary to pay special attention to living at night. For this purpose, in the present study, the factor analysis model of the independent variable (night life) includes 5 hidden and hidden variables and 25 observed variables (indicators). The 17 observed variables are intended to measure the dependent variable (vitality).
 Conclusion:
The results of present study indicate It is that Rasht night life has had positive and direct effects on the Liveliness of Rasht Municipality Square, respectively: night life in Safety and comfort variables of direct and positive score 0.98 in attractiveness with positive effect rate 0.99 in leisure variable direct and positive effect 0.95 and in variable The interaction is 0.93 It is noted that the greatest impact was on attractiveness, safety and tranquility, leisure and interaction, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Urban Spaces
  • Night Life
  • Urban Liveliness
  • Municipality Square of Rasht City
1-      Ahmadi, Fereshteh; Nikbakht, Behnaz, (2015): "Urban Park Design Based on the Analysis of the Relationship between City Form and Vitality (Case Study: Hemmatabad Neighborhood)", 3rd International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Permanent Secretariat of the International Civil Congress, Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University. )in Persian(
2-      Asadi, Ahmad; Hosseinabadi, Saeed; Mawdudi Arkhodi, Mehdi, (2020): "Modeling the relationship between urban vitality and the sense of spatial belonging in the city of Ghaen", Scientific Quarterly of Urban Research and Planning, Volume 11, Volume 40, pp: 17-30.)in Persian(
3-      Ashrafi, Yusuf; Poorahmad, Ahmad; Rahnamaei, Mohammad Taghi; Rafieian, Mojtaba, (2014): "Conceptualization and Typology of Contemporary Urban Public Space", Geographical Research in Urban Planning, Volume 2, pp: 464-435.)in Persian(
4-      Barghi, Hamid; Taghdisi, Ahmad. (2008).Study of how Islamic cities are formed and its characteristics, Proceedings of the first conference on the Islamic utopia, University of Isfahan Press .)in Persian(
5-      Bengi،Sena Işıklar(2017)،: "Vitality of The Cities، "International Journal of Architectural Engineering Technology, 2017, 4, pp:18-23.
6-      Crespo, Richardo:(2012)، "Spatially explicit invwrse modeling for urban planning", journal of Applied Geography, No. 34. Oxforg.
7-      Demet ORUÇ، Gülden؛ GİRİTLİOĞLU، Cengiz:(2008)، "The evaluation of urban quality and vitality of the Istanbul historical peninsula- Eminönü district،" ITU A|Z،VOL: 5 NO: 1, pp: 97-117.
8-      Ebrahimi, Mohammad Hassan, (2009): "Square; Undefined spaces of Iranian cities ", city identity, year 3, number 4, pp: 107-120.)in Persian(
9-      Faizi, Saeedeh; Basiri, Mostafa, (2016): "Study of the importance of lighting in promoting nightlife in urban spaces (case study: Maghsoudieh traditional neighborhood of Tabriz)", Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 20th year, No. 58, pp: 17-34.)in Persian(
10-  Florida, Richard.(2005).cities and creative class, Routledge, New York-London.
11-  Goli, Ali; Zad Vali Khajeh, Shahrokh; Zadoli, Fatemeh, (2013): "Evaluation of Gender Attitude in the Design of Urban Spaces (Case Study: Shams Tabriz Women's Park)", Journal of Women in Development and Politics, No. 2, pp: 188-171.)in Persian(
12-  Ghorbanpour, Maryam; Zali, Nader; Yurdkhani, Mukhtar; Azadeh, Seyed Reza, (2018): "Evaluation of effective components on strengthening vitality in urban sidewalks (Case study: Alam al-Huda sidewalk in Rasht)", Journal of Human Settlement Planning Studies Volume 13, Number 1, pp: 123- 105. .)in Persian(
13-  Hafeznia, Mohammad Reza. (2012). Politics and Space, Tehran, Papoli Publications.)in Persian(
14-  Habibian, bahar; Hatami Nejad, Hossein, (2020): "Explaining the impact of urban neighborhood vitality from the dimensions of spatial attachment, the study of Ahvaz", Spatial Planning and Planning, Volume 24, Number 1, pp: 151-182 .)in Persian(
15-  Hassan، Abbas M، Lee، Hyowon: (2014)، “The paradox of the sustainable city: definitions and examples،" Environment Development and Sustainability، pp:1-20.
16-  Hiebert, Ray E (2005).. Commentary: New Technologies, Public Relations, and Democracy. Public Relations Review 31،pp: 1–9.
17-  HOLLANDS، ROBERT؛ CHATTERTON، PAUL:(2003)، “Producing Nightlife in the New Urban Entertainment Economy: Corporatization, Branding and Market Segmentation”، International Journal of Urban and Regional Research، Volume 27.2 ، pp:361-85.
18-  Jalaladdini، Siavash؛ Oktay، Derya: (2011)، “Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns،” Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus,pp: 7-9.
19-  KALINAUSKAITE، INDRE؛ HAANS، ANTAL؛ A. W. DE KORT، YVONNE؛ A. IJSSELSTEIJN، WIJNAND:(2018)، “Atmosphere in an urban nightlife setting: A case study of the relationship between the socio-physical context and aggressive behavior”، Scandinavian Journal of Psychology.
20-  Karami، Soroush؛ Fakhrayee،  Abbas؛  Karami، Sanaz:(2015)،  "Studying the Effect of Accessibility and Vitality on Urban Space Efficiency in Iran (Case Study: Hamadan City)،"  International Journal of Architecture and Urban Development ،Vol.5, No.1.
21-  Khastoo, Maryam; Saeedi Rezvani, Navid, (2010): "Factors affecting the vitality of urban spaces, creating a vibrant urban space based on the concept of" pedestrian shopping center ", Journal of City Identity, Fourth Year, No. 6, pp: 74-63.)in Persian(
22-  Katz، Jonathan .(1979). Fez: The Ideal and the Reality of the Islamic City ، Aga Khan Award for Architecture.
23-  Khorasanizadeh, Farnoosh; Saberi, Hamid; Momeni, Mehdi; Mousavi, Mir Najaf, (2020): "Structural explanation of the factors affecting vitality in public spaces of Isfahan from the perspective of citizens and tourists", Vol. 24, No. 72, pp: 151-181.)in Persian(
24-  Kokbi, Leila; Izadi Kharameh, Hassan; Abdullah, Hassan; Soleimani, Roghayeh, (2012): “Collective life in the public green space, an attitude towards socio-cultural diversity of space use; Case Study: Shiraz Long Garden Linear Park ", Urban Research and Planning, Volume 3, Number 11, pp: 97-114 .)in Persian(
25-  Liu،Shaojun؛Zhang،Ling؛Long،Yi:(2019)، "Urban Vitality Area Identification and Pattern Analysis from the Perspective of Time and Space Fusion،"Sustainability 11(15)،pp:4032 .
26-  Lindell، Ilda؛ Norström، Jennifer؛ Byerley، Andrew.(2016). NEW CITY VISIONSAND THE POLITICS OF REDEVELOPMENTIN DAR ES SALAAM، NORDISKA AFRIKAINSTITUTET UPPSALA.
27-  L.atlas, - Rondoll. (2013). 21st century security and cpted designing for critical infrastructure protection and crime prevention. CRC press. London and New York.
28-  Lungo, M; (2001) : "Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America", Land Lines, Vo1.13, No.2.
29-  Mohammadi Deh Cheshmeh, Pejman, (2019): "Analysis of the role of sidewalks in urban vitality (Case study: Ferdowsi Street, Isfahan)", Year 6, No. 1, pp: 19-38 . )in Persian(
30-  Passmore, Holli-Anne؛ Howell، Andrew J:(2014)، "Nature involvement increases hedonic and eudaimonic well-being: A two-week experimental study", Ecopsychology, Vol.6, No.3 ، pp:148-154.
31-  New Cities Foundation..(2015) New Cities and Concepts of Value: Planning, building, and responding to new urban realities - Reflection and Analysis of themes emerging from Cityquest - KAEC Forum.
32-  Pourahmad, Ahmad; Zanganeh Shahraki, Saeed; Safaei Rineh, Mostafa, (2016): "Analysis of the role of urban sidewalks in promoting the vitality of urban spaces (Case study: 17 Shahrivar sidewalk, Tehran)", Urban Planning Geography Research, Volume 4, Number 2, pp 175- 195.)in Persian(
33-  Rabbani, Rasool; Habibi, Safdar, (2011): "Analysis of the role of urban spaces in creating social capital", Urban Studies, first year, first issue, pp: 1-18. )in Persian(
34-  Rezazadeh, Razieh; Mohammadi, Maryam, (2010): "Study of women's presence in urban spaces", City Identity, No. 12, Year 6, pp: 15-26 .)in Persian(
35-  Rosario Jackson، Maria؛ Kabwasa-Green، Florence؛ Herranz، Joaqun.(2008). Cultural Vitality in Communities :Interpretation and Indicators،The urban Institute.
36-  Salehi Amiri, Seyed Reza; Khodaee, Reza; Poor Khyberi, Reza, (2011): "Indicators of security analysis in urban spaces", the third conference on urban planning and management, Mashhad.)in Persian(
37-  Santani، Darshan؛ Biel، Joan-Isaac؛ Labhart، Florian؛ Truong، Jasmine؛ Landolt، Sara؛ Kuntsche، Emmanuel ؛Gatica-Perez، Daniel.(2016) .  The Night is Young: Urban Crowdsourcing of Nightlife Patterns، UbiComp, Heidelberg, Germany، Publication rights licensed to ACM.
38-  Shams al-Dini, Ali; Nasibi, Sasan, (2019): "The role and position of urban furniture arrangement in the freshness and vitality of urban spaces (Case study: Eleven areas of Shiraz Municipality)", Urban Research and Planning, Vol. 10, No. 37, pp: 83-96.)in Persian(
39-  Soltanzadeh, Hossein. (2006). Urban Spaces in the Historical Textures of Iran, Third Edition, Tehran, Cultural Research Office.)in Persian(
40-  Tabibian, Manouchehr; Mousavi, Mir Jalal, (2013): "Study of the role of beautification and improving the quality of the environment on urban vitality (case study: the garden of the historical city of Maragheh)", Armanshahr Architecture and Urban Planning, No. 17, pp: 269-242 .)in Persian(
41-  Taherkhani, Habibollah, (2002): "Urban design to create defensible urban spaces", Urban Management, No. 9, pp: 88-95.)in Persian(
42-  Vahdat, Salman, Sajjadzadeh, Hassan; Karimi Consultant, Mehrdad, (2015): "Explaining the dimensions affecting the street landscape in order to improve the landscape reading of urban spaces", Urban Studies, No. 15, pp: 17-36.)in Persian(
43-  Xu، Xiaodong؛ Xu، Xinhan؛ Guan، Peng؛ Ren، Yu؛ Wang، Wei؛ Xu، Ning(2018) ، " :The Cause and Evolution of Urban Street Vitality under the Time Dimension: Nine Cases of Streets in Nanjing City, China،" Sustainability, 10, p:2797.
44-  Ye، Yu؛ Li، Dong؛ Liu، Xingjian.(2017). How block density and typology affect urban vitality: an exploratory analysis in Shenzhen, China، Urban Geography.