نقش فرهنگ نواحی روستا-شهری در ایجاد تغییرات فرهنگی-اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

توسعه پایدار به مفهوم مدیریت یکپارچه پایداری اکولوژیکی و توسعه اقتصادی - اجتماعی به منظور دستیابی به بهبود شرایط انسانی می‌باشد. از طرفی هدف این پژوهش ارتقاء توانمندی‏‌ها در حوزه اجتماعی-فرهنگی و همچنین ارزیابی میزان تأثیر عوامل توسعه پایدار شهری بر آهنگ تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جهت‏دهی به ارتباطات روستائیان با نظام شهری با بهره‏گیری از راهبرد‌های توسعه‏پایدار‏شهری می‌باشد. این پژوهش که در رسته پژوهش‌‌های کاربردی می‌باشد با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. روش جمع‌آوری داده‌‌ها، پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری شامل ساکنان 34 آبادی از شهر شیراز و تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 363 خانوار از روستا‌های منتخب به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شده است. برای دسته‌بندی شاخص‌‌ها و امتیازدهی بر اساس پاسخ‌‌های دریافت شده از ساکنان منتخب از آزمون تحلیل عاملی و آزمون t زوجی استفاده شده است، نتایج بدست‏آمده بدین شرح است که بر اساس روش تحلیل عاملی مجموعا 74/0 درصد از واریانس را می‌پوشاند و همچنین در آزمون کرویت بارتلت با سطح 000/0 نشان دهنده کفایت نمونه گیری می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص‌‌های تایید شده در تحلیل عاملی شامل عوامل اجتماعی-فرهنگی 897/0، عوامل اقتصادی 925/0، عوامل زیست محیطی 844/0 و عوامل آهنگ تغییرات عوامل فرهنگی 898/0 می‌باشد و با استفاده آزمون T زوجی هر یک زیر شاخص‌‌های عوامل توسعه پایدار شهری به صورت جداگانه تأثیرگذار بر کاهش مهاجرت‌‌های روستا-شهری و کاهش آهنگ تغییرات فرهنگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of culture in rural-urban areas in creating socio-cultural changes with the approach of sustainable urban development

نویسندگان [English]

 • ali shakoor 1
 • Ali Shojaeifard 2
 • Homa taghavi sani 3
1 خ انقلاب کوچه 18 نبش کوچه 18/5مجتمع سبز طبقه دوم
2 management pnu
چکیده [English]

Sustainable development means integrated management of ecological sustainability and socio - economic development in order to achieve better human conditions. On the other hand, the purpose of this study is to improve the capabilities in the socio - cultural field and also to evaluate the impact of sustainable urban development factors on the pace of cultural and social change in directing the villagers' relationship with the urban system using sustainable urban development strategies. is. This research, which is in the field of applied research , has been done by descriptive and analytical methods. The method of data collection is field survey using a questionnaire. The statistical population includes the residents of 34 villages in Shiraz and the sample size was determined using the Cochran' s formula of 363 households from selected villages as a random sample. Factor analysis and paired t-test were used to classify the indicators and score based on the answers received from the selected residents. The results are as follows: based on the factor analysis method, a total of 0.74 % of the variance Cover and also in Bartlett spherical test with a level of 0.000 indicates the adequacy of sampling. Cronbach' s alpha coefficient for the indicators confirmed in the factor analysis includes socio-cultural factors 0.897 , economic factors 0.925 , environmental factors 0.444 and cultural factors change rate 0.898 and using paired t - test each One of the sub - indicators of sustainable urban development factors is individually effective in reducing rural - urban migration and reducing the rate of cultural change.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sustainable urban development
 • rural-urban relations
 • the pace of cultural change
 • Shiraz
 1. Ahmadi, Shadi, 2015, The role of cultural factors affecting the endogenous development of the village Case study of Upper Dezbad village, Master Thesis in Regional Development Planning, Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences. (in persian)
 2. Azani, M, Bostani, S, 2013, Analysis of Factors Affecting Rural- Urban Migration Case(City of Mamasani), GEOGRAPHIC SPACE, 13 (41), 93-111 (in persian)
 3. Azami, H, Razavinejad, S.M, Radfar, M, Jaghori, J, 2013, Migration, Security and Sustainable Development in Cities, Fifth Conference on Urban Planning and Management,1-15.. (in persian)
 4. Asheri, E.A, 2004, A Survey on The Effects Developmental Activities of West Azarbaijan Jihad-E-Sazandeggi Organization on The Stability of Rural Population of Uromia (Villages Over 100 Households During The 1355-75), GEOGRAPHICAL RESEARCH, 19(1), 118-134. (in persian)
 5. Akbarpour, M, Seyed Hassan Motiee Langroudi, Mohammad Reza Rezvani, Seyed Morteza Nourbakhsh, 2014, Explaining the appropriate strategy for population retention in rural settlements Case study: Hashtrood County, Rural Research, 5(4), 893-910.. (in persian).
 6. Azarbad, N, 2017, Cultural Elements of Immigrants in Iranian Cities, International Conference on Urban Planning and Management, Mashhad,1-17.. (in persian)
 7. Bohringer, C. P. and Jochem, E. P. 2007. Measuring the immeasurable: A Survey of Sustainability Indices, Ecological Economics 63: 1- 8. www.Sciencedirect.com.
 8. Cox, Wendell, Ziv Jean- Claude. 2005.Dimensions of Sustainability, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, 3rd International SIIV Conference Bari, Italy, September 22- 24, p. 1-23 development”. European Journal of Operational Research. 132: 343-356
 9. Ebrahimi, Kh and Yari Hesar, A, 2016, Study of Sustainable Rural Tourism Development (Explaining Concepts, Needs and Challenges), International Conference on Natural Resources, Agricultural Engineering, Environment and Rural Development, Tehran, Shabak Knowledge Management Institute. (in persian)
 10. Ebrahimi, M, 2017, A Study of the Relationship between Migration from Rural to Urban and Rural Development, Third National Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting, Iran, Qom, Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research. (in persian)
 11. Firooznia, Gh, 2017, Factors Affecting the Sustainability of Adult Population in Rural Cases Case Study: Villages of Sulghan Suburbs of Tehran, Journal of Spatial Planning, 7(25),55-71. (in persian)
 12. Gary, C, Kinner, P, Translator: Akbar Fotouhi Ardakani, (2005), SPSS 10 textbook, Asal Publishing. (in persian)
 13. Ghanimat, E, Pak Tinat, E, and Ghanimat, B, (Spring 2016), The need to pay attention to the sustainable development of villages and cities in Iran, 9th Congress of Pioneers of Progress, Tehran, the center of the Iranian Islamic model of progress. (in persian).
 14. Ghasempour, L, Zabrdast, E, (2019), Analysis of effective components in strengthening rural-urban links based on the regional network approach in F'ANP and AHP models Sequential 33, pp. 125-135. (in persian)
 15. Ghasemi, M, (2016), Explaining the relationship between population and sustainable rural development. Case study: Mashhad, Journal of Space Geography, sixth year, serial number twenty-one, pp. 27-43. (in persian).
 16. Ismaili, Ali Akbar and Bigdeli Rad, Vahid, 2017, A Study of Factors Affecting Migration from Rural to Urban in Takestan County, Fourth National Conference on Architecture and Urban Planning "Sustainability and Resilience from Ideal to Reality", Qazvin,1-13. (in persian)
 17. Jomehpour, M, (2016), The relationship between government and rural society in the period of modernity, Critique of development policies in relation to rural society, Social Sciences Quarterly, ( 26 ) 7, pp. 37-69. (in persian)
 18. Lotfi, S, 2011, Urban Reconstruction of Farhang Mabna: A Reflection on Cultural Contexts and the Action of Recreation, Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, 45, 47-60.  (in persian)
 19. Mardani, P, Bahreini Boroujeni, M, Kazemi, M.A, Sepehri Boroujeni, K, (2014), The relationship between the consumption of cultural goods and the sense of social security studied by students in Chaharmahal and Bakhtiari province, Chaharmahal and Bakhtiari, (2) 8, pp. 19-48. (in persian)
 20. Maleki, Z, Molaei Hashjin, N and Basit Ghorashi Mina Abad, M, (2019), The role of reverse migration in economic, social and cultural developments in coastal villages of Rasht, Geography (Regional Planning), ( 9 ) 4, pp. 587 -612. (in persian)
 21. Masoudi, M.B, Moammari, E, Moammari, F, 2019, Spatial distribution of sustainable urban-rural development indicators with emphasis on educational indicators in Golestan province, Journal of Spatial Planning, 9(34),245 -260. (in persian)
 22. Motiei Langroudi, H, Rezvani, M.R, Nourbakhsh, M.R, Akbarpour Sarakanrood, M. 2013. Explaining the Appropriate Strategy on Population Sustainability in Rural Settlements (Case Study of Seluk County, Hashtrood County), Housing and Rural Environment: Summer 2013, 32(142),96-83. (in persian)
 23. Mohammadi Joo, M and Ahmadi, H, 2013, Rereading the Rural-Urban Approach in Achieving a Sustainable Community and Coping with Suburbs, National Conference on Humanistic Architecture and Urbanism, Qazvin,1-13.. (in persian)
 24. Movahedi, R, Samian, M, 2018, A Study of Factors Affecting Rural Migration in Sardasht, Human Settlement Planning Studies (Geographical Perspective), 13(1),163-177.. (in persian)
 25. Naghavi, M.R, Paydar, A and Mahmoudi, S, (2012), The role of modernity in cultural change in rural areas using the model of similarity to the ideal solution (TOPSIS) Case study: Behshahr Martyrs, Humanities-Planning and Space Planning, ( 16) 4, pp. 105-127. (in persian).
 26. Nikbakht, M, 2010, Cultural Effects on Rural Housing Pattern Case Study: Villages in the Central Part of Qazvin County, M.Sc. Thesis in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University. (in persian).
 27. Pacione, M. (2011): Introduction: urban growth patterns – trends and policy issues. H.Geyer, In International Handbook of Urban Policy: Issues in the Developing World).Vol. 3, pp. 3-36) Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 28. Portaheri et al., Mehdi, 2014, Strategies and policies for physical development of rural settlements (with emphasis on global experiences), Islamic Revolution Housing Foundation Publications, Second Edition. (in persian).
 29. Pourtaheri, M, Rokanuddin Eftekhari, A, Nikbakht, M, 2011, The effects of cultural change on the rural housing pattern in the case of villages in the central part of Qazvin, Quarterly Journal of Geographical Space, 11(35), 115-134. (in persian).
 30. Rajabi Aliaei, A.A, 2012, The Impact of Migration on Demographic Changes in Natanz County, Faculty of Psychology and Social Sciences, Department of Sociology, Master Thesis: Demography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in persian)
 31. Rezaei, A, Sanjabi, A, 2017, A Study of the Relationship between Migration and Social Injuries, Lorestan Law Enforcement Science Quarterly, 5(2),104-130. (in persian)
 32. Rostamalizadeh, V, Ghasemi Ardehaei, A, Rostami, N, 2013, Factors Affecting the Sustainability of Rural Youth Case Study: Ahar County, Rural Research, , 4(3), 505-534. (in persian)
 33. Robert, J. Patrick, 2008, Designing Rural Residential Areas with Public Transit in Mind: Developing Indicators for Sustainable Transportation, p458.
 34. Salaripour, A.A and Kardar, E, (2017), A Study of the Role of Culture in Urban Reconstruction of Culture-Based, National Conference on New Research in Architecture with Human-Environment Interaction Approach, Rasht, pp. 1-15. (in persian)
 35. Sadeghpour, S, 2017, Organizing the worn-out texture of Saghri makers in Rasht with a sustainable development approach, National Conference on Research and Development in Civil Engineering, Architecture and Modern Urban Planning, Tehran, Research Institute of Culture and Arts. (in persian)
 36. Seidbeigi, S, Sarvar, R and Faraji Rad, A, 2018, The role of urban management in the development of urban culture and urbanization Case study of Ilam city, Quarterly Journal of New Attitude in Human Geography,10(3),. 287-304 . (in persian)
 37. Sermak, Agnieszku Brzosko, 2007.Theoretical Deliberations on Frontier  location of Cities, Bulletin of Geography (Socio-Economic Sires), 7: 73-869.
 38. Sharafuddin, S.H and Cheraghi Koutiani, I, (2014), The role of culture and cultural structures in demographic changes, socio-cultural knowledge, sixth year, 1, pp. 51-78. (in persian)
 39. Shamsoddini, A, Shakoor, A, Gourjian, 2013, Analysis of The Situation of Rural Migrants Livingin Urban Case Study: Village Rostam 2- Rostam Country, ENVIRONMENTAL BASED TERRITORIAL PLANNING (AMAYESH), 6(20), 127-143. (in persian)
 40. Soltani Lorkani, Zahra, 2011, Anthropological study of cultural changes in Kojoor (Mazandaran) Case study of Lergan village, dissertation for master's degree, Faculty of Psychology and Social Sciences, Department of Anthropology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in persian)
 41. Vaziri, H, Estelaji, A.R and Fallah Tabar, N, (2018), Study and evaluation of socio-cultural sustainability components to achieve sustainable development (Case study: Karaj city), Third International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design, Tabriz, pp. 1-15. (in persian)