تحلیلی بر مطلوبیت اجتماعی و تاثیر آن بر مسکن‌گزینی (مطالعه موردی؛ محلات با توسعه مسکونی بالا در بافت فرسوده شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

شهر به عنوان عالی­ترین نمود تمدن بشری، نقش بنیادینی در ایجاد زندگی خوب برای تمام شهروندان دارد. اما در عین حال تاکید بر ابعاد کمی رشد در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه منجر به دو قطبی شدن شهرها گردیده است. که قطبی از شهرها دارای مقبولیت و مطلوبیت بیشتر از نظر اجتماعی بوده و قطب دیگر دارای مطلوبیت و مقبولیت اجتماعی پایینی  است که این خود در ظرفیت­پذیری این بافت­ها موثر بوده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی مطلوبیت و رفاه اجتماعی تعدادی از محلات بافت فرسوده شهر زنجان  است که با اقبال بیشتری ساخت و سازهای مسکونی در آنها صورت می­پذیرد. پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و اطلاعات مورد نظر به صورت مشاهده، تهیه نقشه­های ضروری و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری گردید و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. حجم نمونه 365 خانوار  است که از جامعه آماری بافت فرسوده مرکزی شهر زنجان که 7160 خانوار  است، انتخاب شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مطلوبیت اجتماعی در سطح مطلوب و مسکن­گزینی در حد متوسط بوده و بین مسکن­گزینی و مطلوبیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می­دهد که متغیر مطلوبیت اجتماعی 32 درصد واریانس مسکن­گزینی را تبیین کرده است. طبق یافته­ها هرچه در یک محله مطلوییت اجتماعی در سطح بالایی باشد منجر به افزایش سکونت­پذیری آن می­گردد بنابراین با افزایش رفاه اجتماعی و به تبع آن مقبولیت اجتماعی می­توان تا حدودی به ظرفیت­پذیری بافت­های فرسوده امیدوار بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Social Desirability and its impact on Settling (Case Study; High-Developed Residential Neighborhoods in Deteriorated Areas in Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • M. Poormohamadi
  • Sh. Roustaei
  • A. Asadi
چکیده [English]

    The city as the highest civilization symbol plays a fundamental role in providing for a good life for all citizens. However, the emphasis on quantitative aspects of growth in many countries, especially in developing countries, has led to the polarization of cities. Some parts of the city are the most desirable and acceptable in terms of social life while others have low social desirability and acceptability that pose major impact on capacity of deteriorated urban areas. In this study we aimed to evaluate the desirability and welfare of some old parts of the city where more construction is happening. Research method is analytical and descriptive, and information was collected through observation, drawing necessary maps and questionnaires. SPSS software was used for analysis. For this purpose, we selected 365 out of 7160 households populating the deteriorated areas. Our findings show optimal measure for social acceptance and moderate for settlement, as well as a significant positive relationship between social desirability and settling. The regression analysis results indicate that social desirability variable accounts for 32% variance of settlement. According to the study carried out at a neighborhood, increasing social acceptability lead to increasing settling. Thus, increase in social welfare and social acceptance lead to high capacity of deteriorated areas.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SocialDesirability
  • Settling
  • Deteriorated Area
  • Zanjan city