سنجش سطوح توسعه یافتگی محلات و تعیین محلات نابسامان شهری با استفاده از تکنیک‌های کمی (مطالعه موردی: شهر بناب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 تبریز

چکیده

 
    در ادبیات نظری و چارچوب شناختیِ متحول در علوم اجتماعی، مفهوم توسعه ابتدا در واکنشی انتقادی به مفهوم رشد اقتصادی و مفهوم توسعه پایدار در برابر مفهوم توسعه بوجود آمد. این مقاله‌ی به بررسی، شناخت و تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- فضایی و زیربنایی محلات شهر بناب و سنجش میزان برخورداری آنها با استفاده از تکنیکهای کمی مختلف مانند تکنیکهای توسعه یافتگی موریس، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس می‌پردازد. طوری که هر تکنیک نتایج تکنیک متفاوت دیگر را کنترل می‌نماید. اهداف تحقیق؛ تحلیل عوامل موثر در توسعه شهر بناب، سنجش سطوح توسعه یافتگی محلات با استفاده از تکنیکهای کمی و تعیین اولویتهای اقدام و برنامه ریزی محلاتاست. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی- توصیفی است. نوع تحقیق کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق محدوده ی مکانی محلات شهر بناب است. با استفاده از فرمول عمومی کوکران حجم نمونه 400 نفر انتخاب شده است. جهت نمایش فضایی محلات و یافته‌های پژوهش از نرم افزار Arc GIS بهره مند شده ایم. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که گسستی آشکار بین محلات مختلف شهر بناب به لحاظ برخورداری درانواع شاخصهای مورد بررسی وجود دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of development levels and assigning of city disorganized districts using quantity techniques the case of study Bonab

نویسندگان [English]

  • I. Piry 1
  • A. Rashidi 2
  • E. Babaei 1
  • H. Roshanaei 2
چکیده [English]

    In theoretical literature and changing cognitive framework in social sciences, development concept firstly as a critique reaction to economical growth concept and sustainable development emerged. This article focused on review, understanding and analysis of economic, social, physical – spatial and infrastructure of Bonab's districts and evaluating of having of them using quantity techniques such as Morris development model, hierarchical analysis and TOPSIS. As each technique controls others. Research purposes are analysis of the dominant factors in development of Bonab, assessment of development levels of districts using quantity techniques and assigning of actin priorities and districts planning. This research method is analytical- descriptive. Research type is practical and statistical society is Bonab's districts. Sample volume is 400. We use from Arc GIS to presentation. The conclusion demonstrates that there is apparent discontinuity between districts.   
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morris development technique
  • hierarchical analysis
  • TOPSIS
  • Informal settlement
  • Bonab