پیامدهای ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ در مجتمع‌های آپارتمانی (نمونه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد

2 تهران

چکیده

 
     آپارتمان نشینی را می‌توان از مهمترین تحولات در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم قالب مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است. در ایران نیز به ویژه در شهرهای بزرگ نزدیک به 3 دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد متداول شده است و هرچند راهکار مناسبی برای تامین و حل مشکل مسکن به نظر می‌رسد اما مشکلات زیادی را نیز به همراه دارد. کمبود فضاهای مورد نیاز مانند پارکینگ از جمله این مشکلات است. نبود قوانین و ضوابط مدون، مشخص و شفاف در زمینه طراحی، ساخت و بهره برداری از مجتمع‌های آپارتمانی است. از سویی عملکرد شهرداری‌ها که در بیشتر موارد منجر به عدم تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان‌ها می‌شود سبب شده است که در حال حاضر مشکل پارکینگ یکی از مهمترین مشکلات مجتمع‌های آپارتمانی در شهرهای بزرگ باشد. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت پیامدهای ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ مانند پیامدهای اجتماعی- فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و.. .است. نوع تحقیق کاربردی و روش اصلی تحقیق توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش جامعه آماری مورد مطالعه خانوارهای ساکن در مجتمع‌های آپارتمانی مناطق مختلف کلان شهر تهران هستند در پایان برای انتخاب نمونه‌ها با بهره گیری از روش اتفاقی ساده مبادرت به تکمیل پرسشنامه شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که طبق آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر عدم رعایت ضوابط مربوط به پارکینگ در آپارتمان‌ها و سه متغیر پایمال شدن حقوق شهروندی، بروز مشکلات اقتصادی و بروز مشکلات اجتماعی- فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرداری در ارتباط با پارکینگ مجتمع‌های آپارتمانی می‌تواند باعث بروز پیامدهای اجتماعی – فرهنگی شود اما بین دو متغیر عدم رعایت ضوابط مربوط به پارکینگ و بروز مشکلات ترافیکی رابطه معناداری وجود ندارد و مشکلات ترافیکی در شهرتهران وابسته به عوامل دیگری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Noncompliance with Parking Rules and Regulations in the Apartment Complexes (Case study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • M. Noroozian 1
  • K. Ziari 2
چکیده [English]

 
 
     Residing in apartments which has been turned into the urban settlement in the contemporary era can be regarded as one of the most dramatic changes occurred in the settlement process of humans in cities turning into the urban settlement in the contemporary era. In Iran, particularly in the mega cities, apartment residence, with all its advantages and disadvantages, has been common for nearly about three decades. It seems that living in apartments is an appropriate strategy for coping with the housing problem; however, it causes plenty of problems such as lack of proper apartment complexes parking lots space inside the apartment complexes. Merely for gaining more benefits, the contractors misuse the codified, transparent and clear-cut rules and legislations in the field of planning, constructing and utilization of apartment complexes; moreover, the critical action of municipality resulted in not providing parking lots, which is the major problem of apartment complexes in mega cities. In many cases, this issue results in the lack of parking lot required for any building on the one hand and brings about one of the most significant problems in connection with the apartment dwelling in mega cities on the other. Generally speaking, failure to comply with municipality parking rules and regulations in the apartment buildings has led to adverse effects and undesirable outcomes. Cultural and social problems, traffic congestion problems, economic problems besides trampling on citizens' rights can be mentioned as some of them and the purpose of this study is to recognize and examine these outcomes and consequences.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social –cultural consequences
  • traffic
  • economic outcomes
  • apartment complexes
  • Tehran City