دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 1-170 (مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره بیستم، بهار 1394) 

مقاله پژوهشی

10. ارزیابی میزان تأثیر شهرسازی مشارکتی بر کیفیت‌های تنوع و احساس امنیت محلات مسکونی در ایران

صفحه 157-172

سروش کرمی؛ فاطمه محمودنژاد؛ عباس فخرایی؛ روح‌الله امیدقانع