دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 1-174 (مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره بیست و یکم، تابستان 1394) 
3. سنجش رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر دورود)

صفحه 35-50

محمدحسن رستمی؛ سعید امان‌پور؛ مهران کرمی؛ سیدالله مراد رام‌نژاد