دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-152 (نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره بیست و دوم، پاییز 1394) 
7. بررسی و تحلیل عملکرد شوراها در مدیریت شهری (نمونه موردی؛ شهرایذه)

صفحه 95-110

سعید امانپور؛ نبی‌اله حسینی شه‌پریان؛ نسرین آتش افروز؛ قاسم فرهمند