دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-184 (نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال ششم، شماره بیست و سوم، زمستان 1394) 
8. مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد

صفحه 133-154

مژگان پورعماد؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور