دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1392 
2. توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری‌ها؛ مروری بر ادبیات دانشگاهی آن در ایران

صفحه 23-48

رســــول فرجــــام؛ محمـــد ســـلیمانی؛ ســـیمین تـــولایی؛ مجتبـــی رفیعیـــان؛ علـــــی موحـــــد


5. بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده محله پیرسرای کلانشهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی

صفحه 79-94

نـــــــــادر زالـــــــــی؛ حســــــــن دارابــــــــی؛ عســگر میرزایــی دورود خــانی


7. معیارهای مکان‌یابی پارکهای شهری برای ارتقاء محیط اجتماعی (مطالعه موردی پارک یعقوب لیث شهر زابل)

صفحه 117-134

غلامعلـــــی خمـــــر؛ لقمـــان شـــاهمـــرادی؛ اکبر حیـدری تاشـه کبـود