دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-142 
3. تحلیل سلسله مراتب شهری استان فارس طی 1390- 1345

صفحه 41-60

فروغ قاسمی؛ محمدرضا رضایی؛ حسن ستوده


4. کاربرد روش انتخاب تجربی در مطالعه انتخاب محیط مسکونی شهری

صفحه 61-82

حسن ایزدی؛ سپیده برزگر؛ خلیل حاجی پور؛ عبدالرضا پاکشیر