دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 1-132 
7. بررسی کارایی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 113-132

مصظقی کاظمی؛ شیلا منظم ابراهیم پور؛ علیرضا ایل بیگی