دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 1-190 (نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم،شماره بیست و پنجم، تابستان 1395) 
4. بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه

صفحه 63-84

رضا خیرالدین؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مهدی رازپور