دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 1-194