دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-182 
8. تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال‌های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9)

صفحه 127-146

سید هادی زرقانی؛ یونس غلامی؛ محمد قنبری؛ محمد حسین قیاسی؛ سید مصطفی حسینی