دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-182 
8. تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال‌های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9)

صفحه 127-146

سید هادی زرقانی؛ یونس غلامی؛ محمد قنبری؛ محمد حسین قیاسی؛ سید مصطفی حسینی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم،شماره بیست و پنجم، تابستان 1395
نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال هفتم،شماره بیست و چهارم، بهار 1395