دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1391 
5. پهنه‌بندی مناطق مستعد ایجاد خدمات اقامتی در کلانشهر مشهد (با استفاده از مدل AHP)

صفحه 73-96

مهــــــدی ســــــقایی؛ علیرضا خواجه شـاهکوهی؛ زهره جوانبخـت قهفرخـی