دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1391 
4. ارزیابی ساختار اجتماعی- فرهنگی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

صفحه 55-79

علـــی فیروزبخـــت؛ رضــــا ابراهیمــــی؛ ولــی االله ربیعــی فــر؛ تقــــی حیــــدری


5. بررسی نقش ساختار فضایی شهر در تمایل شهروندان به شیوه سفر شخصی؛ مطالعه موردی شهر بابلسر

صفحه 77-94

مصــــطفی قــــدمی؛ ســیده ســحر محمــدی؛ طاهره غلامیان آقامحلی


6. ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت

صفحه 95-116

میرنجـــف موســـوی؛ علی بـاقری کشـکولی


7. تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر اصفهان با استفاده از مدل گری و موران

صفحه 117-134

حجــــت شــــیخی؛ طــــاهر پریــــزادی؛ محمدرضــا رضــایی؛ مســـعود ســـجادی