دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1391 
1. تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

صفحه 1-18

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد مـولایی قلیچـی؛ هادی جـوادزاده اقـدم؛ افشــــار حــــاتمی


2. تحلیل رابطه جرم و تراکم جمعیت در بلوک‌های آماری با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد زنجان)

صفحه 19-38

مجیـــــد شـــــمس؛ فریـــــاد پرهیـــــز؛ حــــافظ مهــــدنژاد؛ مصــــطفی قمــــری؛ کــــاوه محمــــدی


5. تحلیلی بر ساختار فضایی و توسعه افقی شهرهای منطقه سیستان

صفحه 77-92

اکبــــــر کیــــــانی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ مــــریم بیرانونــــدزاده؛ علیرضـــــا بســـــتانی


6. تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مدل‌های کمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای

صفحه 93-112

رضا مختاری ملک آبادی؛ محمـد اجـزاء شـکوهی؛ یاســـــر قاســـــمی