دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 1-186 (سـال هشتم، شماره بیست و هشتم، بهار 1396 ) 
3. الزامات پدافند غیرعامل در طراحی ایستگاه‌های مترو با استفاده از تکنیک دلفی

صفحه 45-60

محسن کاملی؛ حسن حسینی امینی؛ اسداله سلمی؛ سیدباقر حسینی


5. ارزیابی تأثیر معیارهای محیطی بر امنیت محلات شهری، مطالعه موردی محله زرجوب شهر رشت

صفحه 83-98

علی اکبر سالاری پور؛ محمد بابایی؛ المیرا رفیع زاده ملکشاه