دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 1-194 (سال هشتم، شماره بیست و نهم، تابستان 1396) 
9. استخراج و سنجش شاخص‌های شهر سالم در مناطق هشت‌گانه شهر اهواز

صفحه 161-178

مصطفی محمدی ده چشمه؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده