دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی شهری موردشناسی؛ شهر زاهدان

صفحه 1-14

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم ز اده؛ مصطفی ایستگلدی