دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-238 

مقاله برگرفته از پایان نامه

1. سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست‌پذیری شهرها (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

صفحه 1-18

علی باستین؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


مقاله برگرفته از پایان نامه

4. تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

صفحه 47-58

ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات (سعیده) زرآبادی؛ حسین ذبیحی