دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1390 
5. امکان سنجی تبدیل خیابان بدون خودرو در شهر شیراز

صفحه 87-100

رویا اطمینانی؛ طیبه سقاپور؛ علی سلطانی