دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1390 
7. فرایند درآمدزایی و نقش آن در مهاجرت روستا- شهری به سبزوار

صفحه 133-146

علی اکبر عنابستانی؛ زهرا عنابستانی