دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1390 
7. تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اصفهان در شاخص‌های عمده بخش کشاورزی

صفحه 113-128

حمیـــــد برقـــــی؛ یوســـــف قنبـــــری؛ احمــــد حجاریــــان