دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 1-142 

مقاله برگرفته از پایان نامه

2. تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع محور در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله بان‌برز شهر ایلام)

صفحه 22-32

عظیم زرین کاویانی؛ محسن کلانتری؛ ابوالفضل مشکینی؛ عیسی پیری


مقاله برگرفته از پایان نامه

4. ارائه الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه‌های عمرانی در کلانشهر اصفهان

صفحه 47-62

مهدی ستوده فر؛ حمید دوازده امامی؛ اکبر اعتباریان


مقاله برگرفته از پایان نامه

6. تبیین و تحلیل توسعه پایدار شهری با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی (مطالعه موردی: شهر سنندج)

صفحه 75-86

لیلا بدیعی؛ بختیار عزت پناه؛ علیرضا سلطانی


8. تحلیلی بر عوامل مؤثر در پراکنده‌رویی نواحی شهری (نمونه موردی: شهر یاسوج)

صفحه 101-116

ابراهیم عبدالی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر