دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 1-180 

مقاله برگرفته از پایان نامه

3. تحلیل ساختار فضایی شهر با تأکید بر خصلت همپیوندی و اتصال فضایی در کلان‌شهر تبریز

صفحه 25-40

زهرا عبداللهی ترکمانی؛ محمدحسن یزدانی؛ ابوالفضل قنبری


مقاله پژوهشی

4. تحلیل وضعیت تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر)

صفحه 41-54

طاهر پریزادی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ علیرضا کریمی رزکانی


مقاله برگرفته از پایان نامه

9. ارزیابی نقش پارک های شهری در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی (پارک آزادی شهر شیراز)

صفحه 113-128

ام کلثوم مرادیان؛ مهدی رخشنده رو؛ علیرضا عبداله زاده فرد


مقاله برگرفته از پایان نامه

12. واکاوی و تبیین سیر تحوّل ضوابط شهری در شهرهای ایران، مورد مطالعه: کلانشهر شیراز

صفحه 155-170

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی