دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 1-144 
6. تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد

صفحه 63-76

محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ سمانه لطف اللهی


مقاله برگرفته از پایان نامه

11. واکاوی بسترهای ایجاد شهر خلاق در نواحی شهری نیشابور

صفحه 123-132

بهرام عامل هلالی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ فریبرز دولت آبادی