دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 0-196 

مقاله برگرفته از پایان نامه

3. تبیین راهبردهای تاب‌آوری در بافتهای فرسوده شهری(نمونه موردی: بافت فرسوده شهرکرج)

صفحه 33-50

مهسا اسدی عزیزآبادی؛ کرامت الله زیاری؛ محسن وطن خواهی


مقاله برگرفته از پایان نامه

7. بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت رشد شهری در کلان‌شهرشیراز

صفحه 89-102

فهیمه نامور حقیقی شیرازی فرد؛ خلیل حاجی پور؛ امیر حسین شبانی؛ محمود محمدی


مقاله پژوهشی

10. سنجش شاخص های کالبدی- فضایی در مساکن شهری گرگان

صفحه 135-144

ابراهیم معمری؛ محمد فرخ زاد؛ یاسین صیاد سالار