دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1389 
5. رتبه‌بندی شاخص‌های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران

صفحه 85-106

نازی محمدزاده اصل؛ قدرت الله امام وردی؛ محمد سریرافراز


7. تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور

صفحه 131-150

محمد اکبرپور سراسکانرود؛ مهدیه میرزاجایی