دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 1-232 

مقاله برگرفته از پایان نامه

3. تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش و قدرت بازیگران سطوحِ مختلف مدیریت شهری در شهر تهران

صفحه 31-46

مجیدرضا آشتیانی عراقی؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار؛ نصرالله فلاح تبار


مقاله برگرفته از پایان نامه

14. تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه ۲ شهر تهران)

صفحه 201-216

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحیدفام