دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

1. سنجش ظرفیتهای توسعه میان افزا با استفاده از تحلیل چند متغییره فازی(مطالعه موردی: شهر ارومیه)

صفحه 1-22

حسن محمودزاده- برنامه ریزی شهری؛ عذرا معصومی؛ مهدی هریسچیان


7. تدوین الگوی توسعه اجتماع محلی در شهرهای اسلامی

صفحه 99-112

محمد تقی پیربابایی؛ پریسا هاشم پور؛ پیمان زاده باقری


مقاله برگرفته از پایان نامه

13. ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقاء هویت منظر معماری در نماهای معاصر

صفحه 197-214

اکرم خدامی پور؛ حسین ذبیحی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی