دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 1-230 
7. عوامل مؤثر در الگوی مدیریت راهبردی شهرهای مذهبی مورد: شهر مقدس قم

صفحه 95-110

غلامرضا کاظمیان؛ میر علی سید نقوی؛ داود حسین پور؛ سید علی بیگدلی