دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 1-236 

مقاله برگرفته از پایان نامه

6. آینده‌نگاری روند توسعه فیزیکی شهرها با رویکرد سناریونویسی (نمونه موردی: شهرماکو)

صفحه 85-100

علی خادم نژاد؛ بختیار عزت پناه؛ علی شمس الدینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

8. شناسایی و تببین عوامل مؤثر بر الگوی مسکن در شهرهای ساحلی (نمونه موردی: شهر بوشهر)

صفحه 115-130

رضا مستوفی الممالکی؛ محمدحسین سرائی؛ یونس شاکری


مقاله پژوهشی

9. امکان‌سنجی اجرای طرح تجمیع قطعات زمین در بافت‌های فرسوده‌ی شهر ارومیه

صفحه 131-146

علی مصیب زاده؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ حمید غفاری


مقاله برگرفته از پایان نامه

11. مطالعه‌ی تطبیقی شاخص های زیست‌پذیری مناطق شهری اسلامشهر

صفحه 165-178

سیده منور زینی؛ حسین مجتبی زاده