دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-128 
3. بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز)

صفحه 39-56

صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمد ساسانی‌پور