دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 1-120 (سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار 1393) 
6. بررسی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر اهواز؛ مطالعه موردی: منطقه یک

صفحه 89-104

مسعود صفایی پور؛ زهرا سیاحی؛ محمد امین زرگر شوشتری؛ نادیا داری پور