فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری (JUPM)