مجله «پژوهش و برنامه ریزی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «شهر و برنامه ریزی شهری» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1390/08/25 مطابق نامه شماره 179856 مورخ 1390/09/12 به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود.


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

دسترسی به مقالات منتشر شده در این فصلنامه برای  همه خوانندگان آزاد می باشد.

شماره جاری: دوره 12، شماره 45، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارائه الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر توسعه زیرساخت های گردشگری شهری تهران

صفحه 1-20

10.30495/jupm.2021.4421

محمد ثابت اقلیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ بهروز قاسمی؛ سید کامران نوربخش


مقاله برگرفته از پایان نامه

2. تحلیل فضایی شاخص‌های کالبدی مسکن با تاکید بر شهر عادل (مطالعه موردی: مناطق 22گانه کلان‌شهر تهران)

صفحه 21-36

10.30495/jupm.2021.4064

نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری؛ افشین سفاهن؛ وحید بوستان احمدی


مقاله پژوهشی

4. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در سیاست‌گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه

صفحه 55-70

10.30495/jupm.2021.3964

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور


مقاله برگرفته از پایان نامه

8. الگوی سکونت‌گزینی جمعیت مهاجر با رویکرد اکولوژی اجتماعی در شهر رشت

صفحه 117-136

10.30495/jupm.2021.24039.3423

نصراله مولائی هشجین؛ راما قلمبر دزفولی


9. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مدیریت محله بر زندگی شهروندان شهر تهران

صفحه 137-150

10.30495/jupm.2021.4359

سارا منیری فر؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان؛ حسین ایمانی جاجرمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی