تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی در شهر ایذه

نویسندگان

1 دانشــــیار جغرافیــــا و برنامــــه ریــــزی شــــهری، دانشــــگاه اصــــفهان، ایــــران

2 دانشــجوی کارشناســی ارشــد جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری، دانشــگاه اصــفهان، ایــران

چکیده

امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آنها، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. در این تحقیق، ضمن بررسی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصاً به تحلیل و بررسی کاربری ها در شهر ایذه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر ایذه و شناخت کاربری های مختلف شهری، اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و مانند آنها و مقایسه این کاربری ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از کاربری ها مشخص شود و همچنین با استفاده از مدل swot نقاط ضعف و قوت هر یک از این کاربری ها مورد بررسی گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به بررسی کاربری ها پرداخته شده است.نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر ایذه، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانة بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای شهرسازی مطابقت ندارد
 

کلیدواژه‌ها


- ابـــراهیم زاده، عیســـی و عبدالرضـــا مجیـــاردکــانی.(1385).«ارزیــابی کــاربری اراضــی شــهری اردکان فارس»، مجله جغرافیا و توسعه، ش 7.
− استعلاجی، علیرضا و عبدالرضا مسـلمی.(1380 ).آشنایی با مدیریت و برنامـهریـزی محلـی-منطقـه ای، تهران:انتشارات وزارت جهاد کشاورزی.
− بحرینــی، سیدحســین.(1377). فرآینــد طراحــی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
− بهفــروز، فاطمــه.(1374). زمینــه هــای غالــب درجغرافیای انسانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
− پورمحمـدی، محمدرضـا.( 1388). برنامـه ریـزی کاربری اراضی شهری، سازمان مطالعه و تدوین کتـب علوم انسانی(سـمت)، مرکـز تحقیـق و توسـعه علـوم انسانی.
− ربـانی، رسـول.(1381). جامعـه شناسـی شـهری،اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول.
− رضویان، محمد تقی.(1381). برنامهریزی کـاربری اراضی شهری، تهران: انتشارات منشی، چاپ اول.
− رضیعی، فاطمه.( 1377). «تحلیل شـبکه بنـدی درطراحی کـاربری اراضـی»، مجلـة سـپهر، دورة هفـتم،شمارة بیست و هفتم،
− رهنما، محمدرحیم.(1387).پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری با تأکید بر کاربری های آموزشـی و بهداشتی- درمانی، مشهد:انتشارات جهـا دانشـگاهی مشهد، جاپ اول.
− رهنمائی، محمد تقی.(1382). مجموعـه مباحـث و روشــهای شهرســازی(جغرافیــا)، مرکــز مطالعــات وتحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ سوم.
− زیاری، کرامت االله.(1384). برنامه ریـزی کـاربری اراضی شهری، یزد: انتشارات دانشگاه یزد، چاپ دوم.
− ســعیدنیا، احمــد.(1382). کتــاب ســبز، جلــد دوم:کاربری زمین شهری، انتشـارت سـازمان سـازمان شهرداریهای کشور، چاپ دوم.
− سیف الدینی، فرانک.(1388). مبانی برنامـه ریـزی شهری، تهران: انتشارات آییژ، چاپ اول.
− شــکوئی، حســین.(1382). دیــدگاههای نــو در جغرافیـای شـهری، جلـد اول، تهـران: سـمت چـاپ چهارم.
− ضــرابی، اصــغر، یــونس غلامــی و ســیدعلی موسوی.(1388). بررسی کاربری اراضی شهر نورآبـاد ممســــنی بــــا اســــتفاده از سیســــتم اطلاعــــات جغرافیـایی(GIS)، مجلـه مطالعـات و پـژوهش هـای شهری و منطقه ای، شماره اول، سال اول، تابستان.
− فرجــی ســبکبار، حســنعلی و ثنــایی نــژاد، ســید حسین.(1378). کـاربرد GIS بـا اسـتفاده از Arc/Info در برنامه ریزی شهری و منطقه ای»، مشهد: انتشـارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
− مشهدی زاده دهاقـانی، ناصـر.(1383). تحلیلـی از ویژگی های برنامـه ریـزی شـهری در ایـران، تهـران: انتشارات علم و صنعت ایران.
− معصومی اشکوری، سید حسـن.(1374).«کـاربری زمین و مدیریت طـرح هـای توسـعه شـهری»، مجلـه آبادی، ش 33.
− مهدیزاده، جـواد.(1379).« برنامـه ریـزی کـاربری زمین»، تحول در دیدگاهها و روشها، فصلنامة مدیریت شهری، ش4.
− مهندســین مشــاور آبــان.(1376). طــرح جــامع و تفصیلی شهر ایذه
− مهندسین مشاور مĤب.(1388). طـرح جـامع شـهر ایذه.
− هاشمی، فضل االله.(1376). حقوق و قوانین شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی، تهران.
− یوسفی، لقمـان.(1380).ارزیـابی کـاربری اراضـی شهری مطابق شاخص های چند گانـه(نمونـه مـوردی پیرانشهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و بنامـه
ریزی شهری،دانشگاه تبریز.
-Best, R. H(1999): Land use and living space.Methue.
-Chapin, F. S(1972): Urban land useplanning,Second edition,University of Illinois.
-Delaver, M.R(1996): The Development Of aGeographic information probability systemwith particular reference to remotery sensedinformation, Canbera, Australia.
-Hiraskar, G(1989) :Town Planing, Dha NP &Sons Delhi first Edition.
-Klosterman, R.E(1990): Micro computer inUrban and Regional Planning:Directions forFuture
-Chapin, F,Stuart and Kaiser Edward, j(1987):Urban and planning, third edition , Illinoispress.
- Horn-Haacke.L.(2001),Using SWOT forProject Team Planing Sessions.