ساماندهی دستفروشان و تاثیر آن بر زیست پذیری شهری (نمونه موردی: محله کن منطقه5 ناحیه2)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسنده

دانشگاه ازاد تهران شمال

چکیده

دستفروشی و عملکرد پیچیده دستفروشان در شهر بواسطه واقعیت چند بعدی مبین ضرورت طراحی ساختار مدیریتی یکپارچه و هماهنگ به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی موضعی و سرانجام مداخله در جهت سازماندهی آن است. مساله اساسی که در این پژوهش با آن روبه رو هستیم ساماندهی متناسب دستفروشان با ایجاد بازارچه های فصلی بر مبنای کیفیات محیطی،کالبدی،زیست پذیری شهری است.
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش بازارچه های محلی-فصلی و مشارکتی بر توسعه گردشگری و اقتصاد داخلی با مطالعه موردی بازارچه محلی-فصلی کن درمحدوده ناحیه 2 منطقه5 ،حاشیه اتوبان همت می‌باشد. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است، بدین منظور از آزمون پارامتریک تی تک نمونه‌ای با ارزش آزمون 3 استفاده می‌شود. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای- اسنادی و در بخش مطالعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق و برای ارزیابی نظرات شهروندان از روش پیمایشی، با استفاده از ابزار پرسشنامه (سوالات منظم) استفاده شده است. همچنین برای ترسیم نقشه ها نیز از نرم افزار GIS استفاده شده و برای صحت داده های موجود، از منطقه بازدید میدانی به عمل آمده است و در پایان با استفاده از SWOT نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای ایجاد بازارچه بر زندگی ساکنین محدوده مورد در چهار محور کالبدی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی، زیست محیطی و طبیعی و نهایتا ً شبکه معابر و ترافیک مطالعه مورد تحلیل قرار گرفته است . اهم و اخص یافته ها عبارت است از این که شاخص احداث بازارچه و پررنگ کردن نقش مشاغل خانگی در جامعه (q6) با بار 0.194 در جهت مثبت، پذیرفته شده است. و با ضریب معنی داری (Sig=.016 ) دارای رابطه معنی دار با مدل است. همچنین ساماندهی دستفروشان و احداث بازارچه می تواند جهت معرفی محصولات منطقه مفید واقع شده و در پایداری منطقه نقش موثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing peddlers and their impact on urban viability

نویسنده [English]

  • Shiva Mazloomi
Islamic azad University north tehran
چکیده [English]

The complexity and complexity of the vendors in the city due to the multidimensional reality illustrates the need to design a unified and coordinated management structure for local policy and planning and eventually to intervene to organize it. The fundamental issue we face in this research is the proportional organization of sellers by creating seasonal markets based on environmental, physical, and urban biodiversity. The purpose of this study was to investigate the role of seasonal and participatory local markets on tourism development and the domestic economy by studying a case study of local seasonal market in kan district, Hemmat Highway. The method of this research is descriptive-correlational and the type of parametric test is used with one sample t-test. The method of data collection was based on the library-documentary method and in the literature and literature studies section and the survey method was used to assess citizens' opinions using a questionnaire (regular questions). GIS software was also used to draw the maps and field visit to verify the available data. Finally, SWOT identified weaknesses, strengths, opportunities and threats to market life of the residents in the area in question. The four axes of physical, socio-cultural, economic, environmental and natural and finally the network of passages and study traffic have been analyzed. In testing the hypotheses based on the K-S test, we find that the index of market building and highlighting the role of home business in the community (q6) with a positive load of 0.194 is accepted. And with significant coefficient (Sig = .016), it has significant relationship with model.
                                                                                                          
Key words: Sales, Organizing, Seasonal Markets, Environmental Quality.
 
Extended Abstract:
Introduction
Attitudes toward this issue can be categorized into two theories of informality and marginalization. (Shokouei, 2000: 465). The theory of informality further refers to the growth of this sector in the advanced economy, while the theory of marginalization is interpretive for the informal sector in developing societies, which are mainly marginalized groups such as the unemployed, the poor, ethnic minorities, immigrants and other groups. They absorb the same (Carter. Cand others, 1997: P.2). The direct role of vendors in the physical appearance of the city, as well as their effect on the volume of pedestrian traffic and urban riding, is not hidden from anyone. (Mosayebzadeh, 2001: 49) In the Cannes neighborhood, due to the location of the gardens and its location on the edge of Hemmat Highway with high traffic volume, the activity of vendors on the side of this axis has led to increased traffic and accidents (Pars Boom Engineers Consulting Group, 2016: 10) And this issue continues until the exit of the Olympic Village, which covers the entire area in terms of organization. Therefore, the plan to transfer this group of sellers to special local markets located in the barren lands on the outskirts of the neighborhood for their activities is on the agenda of city managers. (Tehran City Studies and Planning Center, 2000: 5) On the other hand, satisfaction and satisfaction is the perceptual result that human beings get based on positive environmental evaluation and individual experience towards their society, so that it leads to physical health, social health, Organic becomes mental health (Dozdozani and Etesam, 2016: 103). In addition to recognizing their characteristics, the effect of the presence or absence of peddlers in the Cannes neighborhood on the volume of pedestrian traffic and urban riding, as well as economic conditions Social vendors before and after the construction of the search market.
Methodology
This research is a type of analytical research, and in order to achieve the results of the research in an operational and practical form, it describes, explains, predicts and controls variables. To collect data related to peddlers, we used a standard questionnaire for home businesses and peddlers in full and in the form of two general questions (personal information and socio-economic information). Then, in the second questionnaire, we measure the indicators related to the purpose of the research by the expert community. In general, the assessment tools used in this research include two sections: library studies and field studies. The statistical community is done by comparison and conclusion (with the help of statistical software such as SPSS).
Results and discussion:
In analyzing the results, the following was obtained:The statistical population of the vendors of this study was 52 people, of which 50% have a diploma, 30.7% have an associate's degree and 19.23% have a bachelor's degree. Also, 41% have no license and 21.15% have a license. Among them, 71% of the population are immigrant peddlers and 28.8% are natives. 51.9% of peddlers are reluctant to build a market and sales, and 48% agree to build a market.
The descriptive index of vendors' activities was examined as follows: 15.38% are handmade products, 13.46% are food items, 23% are flower and plant sellers, 28.8% are fruit and agricultural sellers, and 19% are sellers of other items.The descriptive index of the trend was 28.84% due to unemployment, 19% due to lack of capital, 23% due to family work, 13% due to its profitability and 15% due to other cases. In the study of the descriptive index of income, 42% of the population of peddlers earn 6 million Tomans per month. Meanwhile, 63% of peddlers are engaged in it periodically.In the second questionnaire, the significance of the model (Sig) in all indicators is less than 0.5% and indicates the significance of all indicators.In examining the hypothesis test based on the K-S test, we find that the market construction index and highlighting the role of home-based businesses in society (q6) with a load of 0.194 in a positive direction have been accepted. And with a significant coefficient (16.Sig =) it has a significant relationship with the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sellers
  • Seasonal Markets
  • Environmental Quality
  • Ken
1-Parseboom, Consulting Engineers (2016): Plan for the protection and preservation of gardens in Cannes, Tehran, Deputy of Urban Planning and Architecture of Tehran Municipality.
2- Jomehpour, Mahmoud (2001): "Informal occupations as an urban issue and its social and economic dimensions, a case study in Seyed Khandan Bridge": Journal of Fall and Winter Social Sciences, 2001. No. 15, Tehran, 198-169.
3- My Left, David (2007): Creation of neighborhoods and places in man-made environments, Tehran, Tehran University Press.
4- Rajaei, Seyed Abbas and Moslem Drigund (2007): "Concepts of formal and informal employment". Monthly of Dehyaris, No. 23, Publications of Dehyaris Organization and Municipalities of the country.
5- Sasanpour, Farzaneh and Hamzeh Jafari Asadabadi (2013): "Principles and Features of Bioavailability", the first National Conference on Geography, Urban Development and Sustainable Development.
6- Sarlak, Ahmad (2005): "Underground Economy". Information-Political and Economic Monthly, Year 19, No. 213-214.
7- Salimifar, Mostafa and Keyvanfar, Mohammad (2010): "Informal Economy in Iran and the Effect of Inflation on It", Journal of Knowledge and Development, 26-1.
8- Shafiee, Ghahfarkhi, (1995): A Study of Economic-Social Fields Affecting the Origin and Development of the Informal Sector: A Study of Shiraz Handicrafts, M.Sc. Thesis, Shiraz University, Shiraz.
9- Shokooi, Hossein (2000): New Perspectives on Urban Geography, Samat Publications, First Edition, Tehran.
10- Mosayebzadeh, Ali, (2001): "Strategies for recognizing the role of the informal sector in job creation", Quarterly Journal of Geography Education Development, No. 57, 49-53.
11- Mazloumi, Shiva and Attarzadeh, Meysam, Kan Kohan (1398): The narration of the green emerald of Tehran, first edition, published by the Renovation Organization, Tehran.
12- Mashhad Municipality Deputy of Urban Services, (2016): Instructions for issuing licenses and regulations for delegating authority to the regions (market day, market evening, etc.).
13- Deputy of Urban Planning of District 5 Municipality, (1397). Tehran Seismic zoning micro-study site
14- Mehrara, Mohsen, (2001). "The position of the informal sector in job creation in Iran, Tehran" Strategy (20), 154-128.
15- Pars Boom Consulting Engineers, (2016): Restrict the organization plan.
16- Bastin, Ali, Ziari, Keramatullah, Pourahmad, Ahmad, Hatami Nejad, Hossein. (1397): "Assessing and Evaluating the Effects of Good Urban Governance on Urban Living (Case Study: Bushehr City", Journal of Urban Research and Planning, No. 34, 1-18.
17- Zarghani, Seyed Hadi, Gholami, Younes, Ghanbari, Mohammad, Ghiyasi, Mohammad
18- Hossein, Hosseini, Seyed Mostafa. (1395). Analysis of the spatial distribution of Afghan immigrants in Khorasan Razavi province during the years 1382-92 (Amayesh plan 5 to 9). Journal of Urban Research and Planning, 7 (27), 127-146.
19- Azadkhani, Pakzad, Tahmasebi Kia, Zahra. (2016): Investigating the role and performance of urban furniture in improving the quality of urban environment and citizen satisfaction (Case study: District 4 of Kermanshah Municipality). Journal of Urban Research and Planning, 7 (27), 93-110.
20- Dozdozani, Yasmin, Etesam, Iraj, Taghizadeh, Mohammad. (2015): Comparison of citizens' satisfaction with the roles of Naghsh Jahan, Baharestan, Del Campo and Navona squares in designing community-based urban squares. Journal of Urban Research and Planning, 6 (21), 103-120.
21- Dozdozani, Yasmin, Etesam, Iraj, Taghizadeh, Mohammad. (2015): Comparison of citizens' satisfaction with the roles of Naghsh Jahan, Baharestan, Del Campo and Navona squares in designing community-based urban squares. Journal of Urban Research and Planning, 6 (21), 103-120.
22- Onyango,j.,olima,w.&onyango,l.(2012):Dynamics of Street  vending phenomenon.
23- Akbari, N. Moeaifar,R. Mirzaei Khondabi, F. (2017): Analysis  livability in deteriorated fabrics' Esfehan city’s Emphasizing on Urban Development Strategy, Journal of Urban Economics and Management, Volume 6, Number 21, pp. 50-33.
24- Carter,m.(1984):Issues in the Hidden Economy ,Economic Record,60,pp:209-211